Kennisdocumenten over circulariteit

Hier vind je alle informatie over SDG 12 verantwoorde productie en consumptie.
Daarnaast vind je allerlei belangrijke links naar partners en partijen die zich hier voor inzetten in Nederland

Streven naar Verantwoorde Consumptie en Productie in Oosterhout: SDG 12

Verantwoorde consumptie en productie zijn essentieel voor het creëren van een duurzame toekomst. In Oosterhout, een stad waar bewustzijn en betrokkenheid hoog in het vaandel staan, kunnen we ons inzetten voor het verwezenlijken van het twaalfde Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 12) van de Verenigde Naties: verantwoorde consumptie en productie. Door duurzaam gebruik van hulpbronnen, afvalvermindering en milieuvriendelijke productieprocessen na te streven, kunnen we een positieve impact hebben op onze lokale gemeenschap en bijdragen aan een duurzamere wereld.

Het belang van SDG 12 kan niet worden onderschat. Verantwoorde consumptie en productie gaan hand in hand met het verminderen van afval, het minimaliseren van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van duurzame praktijken. Het gaat om het maken van bewuste keuzes als consumenten en het implementeren van duurzame methoden als producenten. Door te streven naar een circulaire economie en het verminderen van de negatieve impact op het milieu, kunnen we bijdragen aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van vervuiling.

Hoe kunnen we dit doel op lokaal niveau in Oosterhout aanpakken?

Hier zijn twee voorbeelden van manieren waarop we kunnen werken aan verantwoorde consumptie en productie:
  1. Bevorderen van duurzaam winkelen en lokale productie: In Oosterhout kunnen we ons richten op het ondersteunen van duurzame winkels en lokale producenten. Dit betekent dat we als consumenten bewuste keuzes maken bij het kopen van producten, zoals het kiezen voor biologische en fairtrade opties, het verminderen van verpakkingsafval en het ondersteunen van lokale ondernemingen. Daarnaast kunnen we lokale producenten en ambachtslieden aanmoedigen om duurzame productiemethoden te implementeren, zoals het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, het verminderen van waterverbruik en het hergebruiken of recyclen van materialen. Op deze manier bevorderen we een duurzame economie en verminderen we onze ecologische voetafdruk.
  2. Stimuleren van bewustwording en educatie: Het vergroten van bewustzijn en kennis over verantwoorde consumptie en productie is van vitaal belang. In Oosterhout kunnen we educatieve programma's en bewustwordingscampagnes opzetten om mensen te informeren over duurzame keuzes en de impact van hun consumptiegedrag. Dit kan worden gedaan via scholen, gemeenschapscentra, evenementen en digitale platforms. Door mensen bewust te maken van de voordelen van verantwoorde consumptie en productie, kunnen we gedragsverandering stimuleren en een cultuur van duurzaamheid bevorderen.
Het verwezenlijken van SDG 12 vereist een gezamenlijke inspanning van ondernemers, beleidsmakers en burgers in Oosterhout. Door te streven naar verantwoorde consumptie en productie kunnen we bijdragen aan een duurzamere toekomst waarin we efficiënt gebruikmaken van hulpbronnen, afval verminderen en milieuvriendelijke keuzes maken.

Laten we ons samen inzetten voor de verwezenlijking van SDG 12 in Oosterhout. Door bewuste consumptie en duurzame productie te omarmen, kunnen we een positieve impact hebben op onze lokale gemeenschap en bijdragen aan een duurzamere wereld voor de huidige en toekomstige generaties. 

Circulair ondernemen

50 jaar geleden leefde er 4 miljard mensen op de Aarde. De wereldbevolking is sindsdien dubbel zo groot geworden, maar niet onze aardbol en dat merken we.

Daarom hebben de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDG) vastgesteld. Die moeten leiden tot een leefbare wereld in 2030.

Grondstoffen om te maken wat we nodig hebben, raken op. En de bergen afval door ons weggooi-gedrag worden alsmaar groter. Inmiddels beginnen we daar goed last van te krijgen. De beschikbare grondstoffen worden alsmaar duurder en daarmee ons leven; de enorme afvalstromen doen afbreuk aan onze leefomgeving en vormen inmiddels zelfs een gevaar voor onze gezondheid. Leven op aarde zal dus anders moeten.

Maar hoe?
Zolang de wereldbevolking groeit is minder produceren en minder consumeren nauwelijks ‘n optie. Dat hoeft ook niet, maar we moeten er wel anders mee gaan omspringen. Daarvoor is SDG nr.12 “Verantwoorde productie en consumptie” bedoeld. Een van de oplossingen die daarin wordt genoemd is “circulariteit”. In de kern betekent dit, dat we voor de producten die we willen maken niet steeds nieuwe grondstoffen moeten nemen, maar zoveel mogelijk oude materialen hergebruiken. En..., dat we afval proberen te voorkomen, en als dit niet kan, het afval hergebruiken. 

Bedrijven kunnen hierin een bijdrage leveren. Grote productiebedrijven voorop! Die hebben immers het vermogen en kennis om zelf oplossingen te bedenken. MKB-bedrijven kunnen ook een steen bijdragen, hoewel dat sneller is gezegd dan gedaan. Bedrijven, groot en klein, ervaren namelijk belemmeringen die circulair ondernemen in de weg staan. Eerder gebruikte (grond)stoffen zijn soms nog niet voorhanden. En vaak (ook) betekent het dat productiemethoden moeten worden aangepast, wat de prijs opdrijft en de afzetmogelijkheden drukt. Het zicht op stimulerende (of beperkende) wet- en regelgeving is beperkt en de financieringsmogelijkheden voor z.g. “duurzame investeringen” zijn onbekend. Desondanks blijkt dat meer dan de helft van de bedrijven bereid is om te veranderen. Zij zien de noodzaak, zowel voor het voortbestaan van het eigen bedrijf als voor de leefbaarheid op onze planeet. Ze kunnen wel hulp gebruiken bij het maken van een omslag naar circulair ondernemen.

Hierbij kan Oosterhout SDG Lokaal een rol spelen. Doordat we op alle terreinen van duurzaamheid actief zijn, weten we veelal wat er speelt, waar oplossingen voorhanden zijn, en wie actief is op de verschillende duurzaamheids-terreinen. Wij willen ons er hard voor maken dat kennis en hulp ook beschikbaar komen voor bedrijven die circulair willen gaan ondernemen. Daarom is de ondernemershelpdesk van RiVO in het leven geroepen. Via de helpdesk kan een bedrijf inzicht krijgen in haar circulaire mogelijkheden, wordt het geholpen aan know- how en zo mogelijk in contact gebracht met partijen die concreet hulp kunnen bieden bij de ontwikkeling van een circulair businessmodel.

Oosterhout heeft een behoorlijk dynamisch bedrijfsleven wat elkaar nu al regelmatig opzoekt om dingen samen te doen en van elkaar te leren. Samen werken aan een circulaire economie, levert het grootste resultaat waar iedereen wijzer van wordt; mens en planeet.

SDG 12, Ambassadeur Verantwoorde Consumptie en Productie – Martin Leemans

Lancering circulair ambachtsnetwerk De Meerwaarde

Oosterhout, 12 juni 2024

Als gemeenschap hebben we in Oosterhout de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn en in 2030 voor 50%. Om deze doelen te bereiken is het circulair ambachtsnetwerk De Meerwaarde gestart. Dit netwerk streeft naar een circulaire economie door de samenwerking tussen ondernemers, overheid, maatschappelijke organisaties, onderwijs en inwoners te bevorderen. Door een goede samenwerking tussen verschillende partijen, gaan we zuiniger om met grondstoffen en creëren we waardevol ambachtelijk werk. De Meerwaarde richt zich op bewustwording, concrete resultaten en het bevorderen van opleidingen en werkgelegenheid binnen de circulaire economie. Door deelname aan het netwerk krijgen organisaties de kans om bij te dragen aan een duurzame toekomst, waarin vakmanschap en circulariteit centraal staan.

“Wij nodigen alle organisaties in Oosterhout en omstreken uit om zich aan te sluiten bij De Meerwaarde en samen te werken aan innovatieve, circulaire oplossingen”, zegt Nicolette Loonen, één van de initiatiefnemers vanuit Oosterhout SDG Lokaal. “Wij willen een netwerk creëren van organisaties, die elkaar vooruit helpen en waar ambacht een belangrijke plek krijgt om producten uit verschillende ketens te upcyclen, recyclen of repareren.”
Over De Meerwaarde
De Meerwaarde is een initiatief van de Oosterhout SDG Lokaal, MidZuid, RIVO en de gemeente Oosterhout. De Meerwaarde deelt kennis en kunde over de verschillende afvalstromen, ketensamenwerking en zet zich in voor de bewustwording omtrent een circulaire samenleving. Middels concrete acties worden er projecten opgezet waarbij afval wordt geminimaliseerd, lokale productie wordt gestimuleerd en iedereen de kans krijgt om bij te dragen aan een betere toekomst.

De eerste projecten
Er zijn nu al vier projecten gestart gericht op het circulair maken van de ketens textiel, huisraad, fietsen en bouwmaterialen. Binnenkort vindt de eerste workshop circulair bouwen plaats voor bouwbedrijven en organisaties in de bouw, waarin de ambitie van circulair bouwen in Oosterhout wordt verkend en besproken hoe de partijen elkaar kunnen versterken.
MidZuid is ook druk bezig met het inzamelen en sorteren van kleding. De volgende stap is om deze kleding terug te brengen naar de consument, bijvoorbeeld via een online kanaal, samenwerking met lokale winkeliers of een eigen pop-up store voor tweedehands kleding.

Wil jij aan de slag?
Wil jij samen met partners jezelf inzetten voor een wereld waarin circulariteit de norm is? Waarin elke persoon de kans krijgt om zijn of haar talenten te benutten in een duurzame, veerkrachtige samenleving? Meld je dan aan als partner bij het netwerk via de website www.candemeerwaarde.nl. Het partnerschap is gratis en zorgt ervoor dat jij twee keer per jaar wordt uitgenodigd bij een partnerbijeenkomst en kunt deelnemen aan concrete werksessies om ideeën tot uitvoering te brengen.
Contact
Meer informatie of aanmelden als partner? Kijk op candemeerwaarde.nl Of volg de LinkedIn pagina: https://www.linkedin.com/company/can-de-meerwaarde/ Laten we samen werken aan een circulaire toekomst!
Binnenkort meer...
Deze pagina zal de komende periode groeien met meer relevante informatie van Oosterhoutse ondernemers, burgers en ambassadeurs