Kennisdocumenten over gelijke kansen

Hier vind je alle informatie over SDG 5: gender gelijkheid.
Daarnaast vind je allerlei belangrijke links naar partners en partijen die zich hier voor inzetten in Nederland.

Bouwen aan Gendergelijkheid in Oosterhout: SDG 5

Gendergelijkheid is een fundamenteel mensenrecht en een noodzakelijke pijler voor een rechtvaardige en inclusieve samenleving. In Oosterhout, een stad die bekendstaat om haar vooruitstrevende houding en sterke gemeenschapsgeest, kunnen we ons inzetten voor het verwezenlijken van de vijfde Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 5) van de Verenigde Naties: gendergelijkheid. Het bevorderen van gendergelijkheid is niet alleen essentieel voor de empowerment van individuen, maar ook voor het creëren van een rechtvaardige en evenwichtige lokale gemeenschap.

Het belang van SDG 5 kan niet genoeg benadrukt worden. Gendergelijkheid is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid, maar ook een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Het is essentieel om discriminatie, stereotypen en ongelijkheden op basis van gender aan te pakken en gelijke kansen te waarborgen voor alle individuen, ongeacht hun geslacht. Door te streven naar gendergelijkheid in Oosterhout kunnen we een samenleving creëren waarin iedereen vrij is om zijn volledige potentieel te bereiken, ongeacht hun gender.

Hoe kunnen we dit doel op lokaal niveau in Oosterhout aanpakken?

Hoe kunnen we dit doel op lokaal niveau in Oosterhout aanpakken? Hier zijn twee voorbeelden van manieren waarop we kunnen werken aan gendergelijkheid:
  1. Bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt: Oosterhout heeft een bloeiende zakelijke sector en een actieve ondernemersgemeenschap. We kunnen ons inzetten voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt door het bevorderen van diversiteit en inclusie in organisaties. Dit kan worden bereikt door het implementeren van eerlijke wervingsprocessen, het aanbieden van gelijke beloningen en het bevorderen van loopbaanontwikkeling voor iedereen, ongeacht hun gender. Daarnaast kunnen bedrijven investeren in opleiding en bewustwordingsprogramma's om genderstereotypen te doorbreken en een inclusieve werkomgeving te bevorderen.
  2. Bevorderen van genderbewustzijn in het onderwijs: Onderwijs speelt een cruciale rol bij het bevorderen van gendergelijkheid. In Oosterhout kunnen we genderbewustzijn integreren in het onderwijscurriculum en ervoor zorgen dat leerlingen worden opgeleid met respect voor gelijkheid en diversiteit. Het is belangrijk om stereotypen te doorbreken, meisjes aan te moedigen om deel te nemen aan wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM)-vakken en jongens aan te moedigen om zich bezig te houden met zorggerelateerde beroepen. Daarnaast kunnen we samenwerken met scholen om bewustwordingscampagnes en activiteiten te organiseren die gendergelijkheid bevorderen en bijdragen aan een inclusieve leeromgeving.

Het bevorderen van gendergelijkheid is een collectieve inspanning die betrokkenheid en samenwerking van zowel ondernemers als burgers vereist. Door te werken aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt en het bevorderen van genderbewustzijn in het onderwijs, kunnen we een verschil maken in Oosterhout en bijdragen aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving.

Laten we ons samen inzetten voor gendergelijkheid in Oosterhout. Door genderbarrières te doorbreken en gelijke kansen voor iedereen te waarborgen, kunnen we een gemeenschap opbouwen waarin individuen vrij zijn om te zijn wie ze willen zijn, zonder belemmeringen op basis van gender.

SDG 10 ‘Ongelijkheid verminderen’

column Paul Adels

Ongelijkheid in Oosterhout
Sinds enige tijd ben ik actief als ambassadeur voor SDG 10 ‘Ongelijkheid verminderen’. Het gaat erom dat vandaag de dag (te) veel mensen ongelijke toegang hebben tot kansen en mogelijkheden op allerlei gebied, zoals onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en sociale mobiliteit. Als ik SDG 10 kernachtig zou moeten formuleren, dan kom ik uit op het volgende: We bevorderen de sociale, economische en politieke integratie van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, beperkingen, etniciteit, huidskleur, afkomst, geloofsovertuiging of economische status.

In 2030 is Oosterhout een inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

Sociale samenhang is onontbeerlijk voor het goed functioneren van een samenleving. De sociale infrastructuur – familie, buren, vrienden, verenigingen en hulp en ondersteuning – vormt hiervan de basis. Mensen moeten mee kunnen doen, zodat ze zich deel van een groep kunnen voelen. Meer sociale
gelijkheid versterkt de sociale samenhang binnen een gemeenschap en verbetert daarmee de kansen voor en inclusie van iedereen. Hebben we een probleem?

Is er eigenlijk wel een probleem? We leven toch in een van de meest welvarende, vrije, democratische landen ter wereld? Ja, we hebben echt een opgave met elkaar. Of laat ik het maar ‘uitdaging’ noemen. Ook in Nederland – en Oosterhout – is sprake van kansenongelijkheid. Punt is dat dit vaak moeilijk
zichtbaar is. Omdat mensen zich ervoor schamen en het verbergen. Of omdat het zulke ingesleten patronen zijn.
De cijfers liegen er niet om. In Oosterhout wonen zo’n 1.200 minima, onder wie veel mensen met kinderen. In 2022 kregen 92 kinderen in zo’n 60 gezinnen op zaterdag een pakket uitgeleverd van de Stichting Jeugdontbijt met brood, beleg, fruit. Dat is betaald door de gemeente samen met een aantal supermarkten en sponsoren. En ook de voedselbank aan de Kanaalstraat merkt dat het aantal hulpvragers toeneemt, nog eens versterkt tijdens corona.

Oosterhout telt ongeveer 5.500 inwoners die laaggeletterd zijn. Dat is bijna 10%! Dit zijn mensen uit alle leeftijden die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij hebben een (veel) grotere kans op schuldenproblematiek, komen moeilijker mee op de arbeidsmarkt, bieden hun kinderen een minder sterke uitgangspositie in het onderwijs enzovoorts. Het Digi-Taalhuis is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties in Oosterhout, die nauw samenwerken om mensen met laaggeletterdheid te helpen. Belangrijke partners zijn: Bibliotheek Theek 5, Surplus, Curio, MidZuid, Vluchtelingenwerk en de gemeente. In 2022 zijn er 170 mensen geholpen tijdens de spreekuren van het Digi-Taalhuis Oosterhout, zijn er 126 mensen gekoppeld aan een Taalmaatje om hun taalvaardigheid te verbeteren en deden 392 mensen mee aan een van de praatpunten.

Mooie lokale initiatieven
Oosterhout is een actieve gemeenschap met een actieve gemeente. Dat is best uniek! Ook op het terrein van ‘Ongelijkheid verminderen’ vinden lokaal veel goede initiatieven plaats. Als ambassadeur van SDG Lokaal Oosterhout wil ik deze mooie initiatieven graag opsporen en goed voor het voetlicht brengen. Dat inspireert anderen weer om deel te worden van deze beweging. Een als iedereen naar eigen vermogen een steentje bijdraagt, kunnen we met elkaar in elk geval proberen om de duurzame doelen in 2023 te realiseren.

Een leuk en goed initiatief dat ik onlangs tegenkwam, was de oproep van de gemeente voor het delen van goede ideeën voor een inclusief Oosterhout. De gemeente stelt duidelijk dat in Oosterhout iedereen vrij moet zijn om te zijn wie je wilt zijn. Inwoners kunnen ideeën voor het inclusiever maken van Oosterhout vanaf 24 juli 2023 delen via www.doemee.oosterhout.nl. Het college van burgemeester en wethouders gaan de ingediende ideeën beoordelen en besluiten welke uitgevoerd gaan worden. Heb jij een goed idee? Deel dat dan vooral; ook zo draag je bij aan een duurzamer Oosterhout.

Heb je zelf een initiatief dat je onder de aandacht zou willen brengen? Of heb je een tip of suggestie voor mij als ambassadeur om lokaal de ongelijkheid te verminderen? Neem vooral even contact met mij op via p.adels@theek5.nl. Alvast bedankt en graag tot ziens!

Ambassadeur SDG 10: Ongelijkheidheid verminderen - Paul Adels , Directeur Theek 5
Binnenkort meer...

Deze pagina zal de komende periode groeien met meer relevante informatie van Oosterhoutse ondernemers, burgers en ambassadeurs