Kennisdocumenten over onderwijs

Hier vind je alle informatie over SDG 4: onderwijs.
Daarnaast vind je allerlei belangrijke links naar partners en partijen die zich hier voor inzetten in Nederland.

Investeren in Kwaliteitsonderwijs in Oosterhout: SDG 4

Kwaliteitsonderwijs is een hoeksteen van een welvarende en inclusieve samenleving. In Oosterhout, een stad met een sterke gemeenschap en een bloeiend onderwijssysteem, kunnen we ons inzetten voor het realiseren van de vierde Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG 4) van de Verenigde Naties: kwaliteitsonderwijs. Het waarborgen van hoogwaardig onderwijs is niet alleen van vitaal belang voor de ontwikkeling van individuen, maar ook voor het opbouwen van een duurzame en veerkrachtige lokale gemeenschap.

Het belang van SDG 4 kan niet genoeg worden benadrukt. Kwaliteitsonderwijs vormt de basis voor persoonlijke groei, gelijke kansen en het bevorderen van innovatie en creativiteit. Het gaat niet alleen om het bieden van toegang tot onderwijs, maar ook om het waarborgen van een inclusieve en holistische leerervaring. Door te streven naar kwaliteitsonderwijs in Oosterhout kunnen we niet alleen de individuele potentie van studenten ontsluiten, maar ook de basis leggen voor een welvarende toekomst.

Hoe kunnen we dit doel op lokaal niveau in Oosterhout aanpakken?

Hier zijn twee voorbeelden van manieren waarop we kunnen werken aan kwaliteitsonderwijs:
  1. Versterken van educatieve infrastructuur: Het verbeteren van de educatieve infrastructuur is essentieel voor het bieden van kwaliteitsonderwijs. In Oosterhout kunnen we investeren in moderne faciliteiten, up-to-date leermiddelen en technologische hulpmiddelen om het leerproces te verbeteren. Daarnaast is het van belang om te zorgen voor voldoende middelen en ondersteuning voor leerkrachten, zodat zij de benodigde expertise kunnen bieden en zich kunnen blijven ontwikkelen. Door te investeren in educatieve infrastructuur en het waarborgen van de professionaliteit van docenten, kunnen we een stimulerende en inclusieve leeromgeving creëren.
  2. Bevorderen van levenslang leren en buitenschools onderwijs: Onderwijs beperkt zich niet alleen tot de schoolmuren. In Oosterhout kunnen we het belang van levenslang leren en buitenschools onderwijs benadrukken. Dit kan worden bereikt door het faciliteren van naschoolse programma's, workshops en trainingen die aansluiten bij de interesses en behoeften van studenten. Daarnaast kunnen we partnerschappen aangaan met lokale bedrijven en instellingen om stages, mentorprogramma's en praktijkgerichte leermogelijkheden aan te bieden. Door levenslang leren te bevorderen en te investeren in buitenschools onderwijs, kunnen we studenten voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst en hen helpen hun volledige potentieel te bereiken.
Het streven naar kwaliteitsonderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die betrokkenheid en samenwerking van zowel ondernemers als burgers vereist. Door te investeren in educatieve infrastructuur en het bevorderen van levenslang leren, kunnen we een verschil maken in het onderwijslandschap van Oosterhout en de weg effenen voor een welvarende toekomst voor alle leerlingen.

Laten we ons samen inzetten voor kwaliteitsonderwijs in Oosterhout. Door te investeren in het onderwijs van vandaag, investeren we in de toekomst van onze gemeenschap.
Binnenkort meer...

Deze pagina zal de komende periode groeien met meer relevante informatie van Oosterhoutse ondernemers, burgers en ambassadeurs

Ambassadeur voor SDG doel 4: Kwaliteitsonderwijs, Anton van Opzeeland, aan het woord

'Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang, van voorschoolse educatie tot 'een leven lang leren'. Onderwijs zorgt ervoor dat de werkenden over vaardigheden beschikken om te kunnen functioneren in een kennisintensieve omgeving'

Dit is de tekst achter het SDG doel 'kwaliteitsonderwijs'. Maar wat betekent dat in de praktijk? Waar staat Nederland ten opzichte van Europa? Wat kan ik hier in Oosterhoutse aan bijdragen?
Het antwoord op deze vragen wil ik samen met Oosterhoutse scholen, opleidingscentra, Oosterhouters, de lokale overheid en ondernemers ontdekken.

Wat betekent kwaliteitsonderwijs in de praktijk? En waar staan we in Oosterhout?

Allereerst kijk je dan naar de beschikbare middelen voor onderwijs. Dat zijn de onderwijsbegrotingen voor lesmiddelen, salarissen maar ook voor ondersteunende activiteiten en stages. De gemeente investeert de komende jaren erg veel in het opknappen van schoolgebouwen en er wordt geïnvesteerd in een duale MBO opleiding transport en logistiek door ondernemers in Oosterhout. Je kijkt dan ook naar het aantal uren dat in het onderwijs wordt gewerkt. Nederland staat hiermee in 2021 op een elfde plaats van de 25 landen in Europa en ik ben op zoek naar het antwoord wat dat betekent voor Oosterhout. Hoe doen wij dat hier?

Je kan vervolgens kijken naar de deelname aan voorschoolse educatie, voortijdige schoolverlaters en de  mogelijkheden voor een leven lang leren. Nederland doet het op deze onderdelen goed, zo rond de 7e plaats, en ook in Oosterhout zijn er goede voorzieningen. We kennen de voorschool en er wordt actief gestuurd om schooluitval tegen te gaan.
Waar ik benieuwd naar ben is hoe bedrijven van elkaar leren en samenwerken om 'de Oosterhouter' een leven lang te laten leren. Ik ben ervan overtuigd dat ondernemers dit in hun eigen bedrijven goed regelen. Werken ze bijvoorbeeld op de bedrijventerreinen ook samen aan een programma om medewerkers flexibel inzetbaar te maken en kennis en competenties te ontwikkelen? Immers, automatisering, digitalisering en taalvaardigheid zijn niet aan één onderneming verbonden. Hoe mooi zou het zijn als bedrijven samen een programma voor de aanpak van laaggeletterdheid gaan uitvoeren?

En dan gaat het natuurlijk ook om de uitkomsten van deze investeringen. Nederland, en ik neem aan ook Oosterhout, loopt in Europa achter als het gaat om het hebben van een middelbare beroepsopleiding. We zitten in de kopgroep waar het gaat om een opleiding in het hoger onderwijs. Is dat erg voor Oosterhout? Ik vind van wel want uit mijn tijd als raadslid weet ik dat er in Oosterhout te weinig aanbod is aan werk voor praktisch opgeleiden. Als je daar tegenover zet dat ongeveer een derde van de werkzoekenden een mbo opleiding heeft dan is hier werk te doen.

Wat draag ik bij als ambassadeur?
Als ambassadeur wil ik vooral verbindingen leggen. Als eerste ben ik gestart met het leggen van verbinding met scholen. Het Oelbert kwam als eerste met de vraag hoe de SDG doelen in hun opleidingen verwerkt kan worden. Burgerschap is een onderdeel dat scholen aanbieden en het Oelbert wil in hun Maatschappelijke Dienst Tijd aandacht vestigen op de praktijk van brede welvaart. Ik denk mee hoe we ondernemers en instellingen uit Oosterhout hieraan kunnen verbinden. In september wordt hiervoor een bijeenkomst georganiseerd en gaan we leerlingen, bedrijven en instellingen enthousiast maken om mee te doen. Dat kan zijn via een meeloop of meewerk stage. Dat kan ook zijn via een kort project voor bijvoorbeeld een verzorgingshuis.

Ik wil op deze manier ontdekken hoe onderwijsbestuurders concreet samen kunnen werken aan programma's die bijdragen aan het halen van de SDG doelen in 2030. Tot nu toe gebeurt dat nog niet en ik ga, samen met de ambassadeurs Paul Adels en Martin Leemans een bijeenkomst organiseren met deze onderwijsbestuurders waarin we gaan onderzoeken hoe zij nog meer verbindingen kunnen leggen rond de doelen van SDG. Verbinding met elkaar en, nog belangrijker, verbinding met de gemeenschap van Oosterhout.

Binnenkort heb ik weer een gesprek met het Inspiratielab in Oosterhout. Een prachtig initiatief dat jongeren een rustige plek biedt om te landen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren hoe je kan omgaan met teveel prikkels, maatschappelijke druk en verleidingen van bijvoorbeeld sociale media.

In juni en september gaan we op bezoek bij de gemeenteraad en maken we inzichtelijk hoe de raad kaders kunnen ontwikkelen voor het bijdragen aan de doelen van SDG. Hier zie ik het als mijn rol om inzichtelijk te maken wat ondernemers, onderwijs en raad al concreet doen en waar nog mogelijkheden zitten het beter te doen dan nu. Immers, we zijn halverwege de looptijd van de SDG doelen maar nog niet halverwege het behalen ervan. Er moet een tandje bij en daar draagt iedereen aan bij.

Wat kan jij bijdragen aan kwaliteitsonderwijs?
Een leven lang leren is niet alleen het leren zelf maar ook het delen van ervaringen. Heb jij een mooi programma of een initiatief dat bijvoorbeeld taalachterstanden vermindert of ben je als ondernemer geslaagd in het bieden van nieuwe kansen voor jouw medewerkers in jouw bedrijf? Of ben je succesvol in het begeleiden van personeel naar nieuw werk bij een andere werkgever? Of hebben jullie een innovatieve samenwerking met scholen in de regio die nog niet zo bekend zijn? Heb je als ondernemer welzijn of de bijdrage aan brede welvaart al opgenomen in jouw jaarverslag? Is het al onderdeel van jullie bedrijfsvoering en besluitvorming? Ik denk dat er nog heel veel potentieel niet bekend is of wordt benut om 'een leven lang leren' mogelijk te maken.

In de korte tijd dat ik ambassadeur ben zie ik nog beter welke mogelijkheden er in Oosterhout zijn. Het bruist echt van de initiatieven en de kunst is om dat zichtbaar te maken en aan elkaar te knopen waar dat kan. Geïnspireerd door juist deze energie blijf ik mij inzetten voor kwaliteitsonderwijs en wat daarmee samenhangt. En, tot slot, blijf ik reclame maken voor SDG lokaal; een leuke enthousiaste club mensen met een goed netwerk dat een grote rol en invloed heeft in het halen van de SDG doelen. Doe jij met mij mee?

Ambassadeur SDG 4: Kwaliteitsonderwijs - Anton van Opzeeland