Alternate Text
03 maart 2021

Einde aan armoede, overal en in al haar vormen

Auteur: Hilde Mol
Als gemeente wil Oosterhout de spiraal van armoede voorkomen of doorbreken en ervoor zorgen dat iedere inwoner kan meedoen. Zelfredzaamheid en ondersteuning hiervan vormen daarbij een belangrijke pilaar. Armoede draait niet altijd alleen om een laag inkomen. Soms kan het zijn dat door hoge lasten of schulden een relatief klein deel van het inkomen overblijft. Onze steeds complexere samenleving vraagt bijvoorbeeld om specifiekere digitale vaardigheden. Het ontbreken daarvan kan een probleem opleveren in het omgaan met geld.

Gemeente Oosterhout streeft naar het voorkomen van uitsluiting op financieel, sociaal of ander gebied en levert met tal van projecten hulp.

Samenwerkingen en projecten bieden steun

Gemeente Oosterhout werkt in de bestrijding van armoede samen met een groot aantal maatschappelijke partners en particuliere initiatieven.

Zo springt Stichting Leergeld in de bres voor kinderen met een laag inkomen en probeert hiermee sociale uitsluiting te voorkomen. Stichting Goederenbank De Baronie (De Voedselbank) richt zich onder meer op de eerste levensbehoeften, begeleiding bij huishoudelijke zaken en ondersteuning richting reguliere hulpverlening.

Inwoners met een laag inkomen kunnen in bepaalde gevallen financiële ondersteuning krijgen. Van mogelijkheden tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen tot het afsluiten van een voordelige collectieve zorgverzekering. Studenten met een beperking, die niet of nauwelijks kunnen bijverdienen, kunnen in aanmerking komen voor een individuele studietoeslag.

Bovendien beschikt de gemeente over een Samenwerkingspact Oosterhout dat bestaat uit organisaties en stichtingen en richt zich op mensen met financiële vraagstukken. Het doel is om te zoeken naar raakvlakken, blinde vlekken en oplossingen.

Hier nemen onder meer organisaties als MEE, Surplus Welzijn, Thuisvester maar ook diverse banken deel. Ze hebben een signaleringsfunctie en proberen elkaar meer inzicht te bieden in hun dienstverlening en acties.
omgaan met geld

KasKompas

Een van de partners waar Gemeente Oosterhout mee werkt is KasKompas, een initiatief dat jongeren ondersteunt om geldbewust de toekomst in te gaan.

Aimée Langer, coach van KasKompas biedt jongeren tussen de 16 en 21 een coachingstraject op maat. Hierin leren ze bewuster om te gaan met geld en weloverwogen keuzes te maken. Door de persoonlijke aandacht en het vergroten van inzicht in de eigen financiële zaken, verkleint KasKompas het risico op problematische schulden.

Jongeren leren in acht bijeenkomsten, waarin ze een-op-een met de coach samenwerken, onder andere een kasboek opstellen. Zeker in het digitale tijdperk, waarin je met een app eenvoudig geld kan uitgeven, is het lastig om grip te houden op inkomsten en kosten. Aimée Langer leert jongeren realistische spaardoelen te stellen en houdt hen, zonder oordeel, een spiegel voor over hun geldgedrag.

KasKompas richt zich met name op kwetsbare jongeren met bijvoorbeeld een sociale of emotionele achterstand of vorm van beperking. Stapje voor stapje leren ze bewuster nadenken over de keuze die ze maken en de financiële gevolgen die specifieke keuzes met zich meebrengen.

Lees meer
MARCEL WILLEMSEN

In gesprek met Marcel Willemsen

Oosterhoutse wethouder Marcel Willemsen heeft onder meer de portefeuille Sociale Zaken en Minimabeleid onder zijn hoede. Hij benadrukt het belang van de samenwerkingen met de juiste partners binnen de gemeente. “Ik ben er trots op dat we het in Oosterhout samendoen. We hebben een belangrijke rol in vroegsignalering en ook daarin zijn partners als Stichting Leergeld, De Voedselbank, MEE, Thuisvester of Surplus essentieel.”

“Deze partners kennen de wegen die bewandeld kunnen door de inwoners van Oosterhout. En we willen dat zij zoveel mogelijk aan de maatschappij kunnen meedoen”, aldus Marcel.

Marcel Willemsen ziet dat COVID-19 een fikse impact heeft op het aantal mensen dat binnen Gemeente Oosterhout om hulp vraagt. “Dankzij vroegsignalering van diverse partners kunnen we mensen helpen, want mensen die het écht niet meer redden, die moeten we ook helpen. In Nederland heeft één op de vijf gezinnen te maken met een flinke schuld die voor problemen zorgt en er is geen reden om aan te nemen dat het in Oosterhout anders is.”

Oosterhout werkt momenteel aan een nieuw beleidsplan Schuldhulpverlening, waarin tijdige en treffende aanpak centraal staan. De schuldhulpverlening is maar een deel van het grotere geheel in SDG 1: Geen Armoede. Door samen te werken aan preventie en het wegnemen van barrières helpt de gemeente de groei van armoede te beperken.

Bijzondere voorbeelden van initiatieven die Marcel noemt zijn de Zomerkaravaan of het Winterpakket die zich op kinderen richten, maar ook De Voedseltuin noemt hij als prachtige illustratie waarin dingen samenkomen. “Het mes snijdt hier aan drie kanten: een duurzame manier van het telen van producten uit de natuur, gezond voedsel voor de Voedselbank én werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.”

Lees meer

Schuldhulpverlening

Sinds 1 januari 2021 is de Wetswijziging Schuldhulpverlening in werking getreden. Deze wet legt de verantwoordelijkheid voor vroegsignalering en het uitwisselen van signalen met diverse leveranciers als woningcorporaties, nutsvoorzieningen of zorgverzekeraars bij de gemeente. Het vormt een hot item binnen de gemeente en kan, zeker in combinatie met preventieprogramma’s problematische schulden voorkomen.

Armoede staat zeker niet alleen voor schulden, en schulden en armoede hoeven ook niet hand in hand te gaan. Met een integrale aanpak, probeert Gemeente Oosterhout financiële problemen op te lossen. Tegelijkertijd is er aandacht voor psychosociale problemen, problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of gezinssituatie. 

Gemeente Oosterhout vindt het belangrijk dat haar inwoners zich fysiek, mentaal en emotioneel gezond voelen. Zo kunnen zij het heft in eigen handen nemen, sociaal en betrokken zijn en een bijdrage leveren in de gemeenschap.