Kwaliteitsonderwijs
Icoon SDG 4

Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen

Gemeente Oosterhout wil optimale en gelijke ontwikkelingskansen bevorderen door met lokale partners integrale en inclusieve kindcentra te creëren. De gemeente zorgt bijvoorbeeld voor goede huisvesting van alle scholen, handhaaft de leerplicht en regelt waar nodig het leerlingenvervoer. Centraal staat het voor alle kinderen mogelijk maken van deelname aan sport, schoolreisjes en andere activiteiten.

Gerichte acties en kpi's

  • 4.1 Tegen 2030 zorgen dat alle kinderen hoogwaardig onderwijs krijgen.
  • 4.2 Tegen 2030 moeten alle kleine kinderen goed worden verzorgd en voorbereid op de lagere school.
  • 4.3 Gelijke kansen om een betaalbare en hoogstaande studie te volgen voor iedereen.
  • 4.4 Zorgen voor meer jongeren en volwassenen met de juiste vaardigheden voor een goede baan of carrière.
  • 4.5 Zorgen dat kwetsbare groepen gelijke kansen hebben in het onderwijs.
  • 4.6 Geletterdheid en rekenvaardigheid stimuleren.

  • 4.7 Alle leerlingen kennis en vaardigheid over duurzame ontwikkeling bijbrengen, o.a. op de gebieden van duurzaam leven, mensenrechten, gendergelijkheid, vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en waardering van culturele diversiteit.
  • 4.a Onderwijsfaciliteiten met oog voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid bouwen en verbeteren die voor iedereen een veilige, geweldloze, inclusieve en effectieve leeromgeving zijn.
  • 4.b Tegen 2020 het aantal studiebeurzen voor studenten uit ontwikkelingslanden wereldwijd flink uitbreiden.
  • 4.c Tegen 2030 zorgen dat er meer gekwalificeerde leraren in ontwikkelingslanden komen, met aandacht voor lerarenopleidingen in ontwikkelingslanden.